Betingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter og tjenester fra Alt i Grunn AS, 2022-07-01

1. FORMÅL OG OMFANG

Disse leveringsbetingelsene gjelder ved alle leveranser av produkter fra Alt i Grunn AS (Leverandøren) med mindre annet er skriftlig avtalt eller fremgår av tvingende lov bestemmelser. Kundens (Kjøper) eventuelle egne kjøpsbetingelser vil således være uforbindtlige for Leverandøren med mindre annet er avtalt. Ved bestilling av varene anses kjøper for å ha godtatt leverandørens salgs- og leveringsbetingelser.

2. KONTRAKTSDOKUMENTENE

2.1 Levering av produkter (VA, mark) fra Leverandøren skjer i henhold til den avtale som fremgår av eget avtaledokument hvis slikt er opprettet, tilbud, bestilling, kontraktsdokumentene for øvrig, som disse leveringsbetingelsene skal anses å være en del av og/eller ordrebekreftelse. Står ordrebekreftelse, kontraktsdokumentene, tilbud eller bestilling i strid med hverandre, skal de gjelde i den overnevnte rekkefølge, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

2.2 Produktinformasjon som tegninger, datablad, monteringsveiledninger, instruksjonsfilmer, dimensjoneringstabeller, brosjyrer og opplysninger er å betrakte som generelle veiledninger. Alt i Grunn AS produserer ikke noe selv, og henviser derfor kun videre til produsentenes opplysninger

3. TILBUD – PRIS

3.1 Prisene er basert på de til enhver tid gjeldende prislister. Vi tar forbehold om feil i prislistene og om prisendring i tilbudsperioden. og kan ved en vær anledning korrigere iht til SSB’s byggekostnadsindeks.

3.2 Tilbud avgitt fra Leverandøren er gyldig i 15 dager – med mindre annet er skriftlig avtalt.

3.3 Den pris som er gitt i tilbud/angitt i kontrakt er eksklusive merverdiavgift, og er basert på tilbudstidspunktets pris og lønnsnivå. Den gitte pris justeres i samsvar med prisøkning fra leverandører til Alt i Grunn AS, eller økningen i SSB’s byggekostnadsindeks fra tilbuds- til leveringstidspunkt med mindre annet er særskilt avtalt.

3.4 Leverandøren forbeholder seg retten til å regulere prisene i samsvar med myndighetenes bestemmelser dersom endringer inntreffer før ordren er levert. Det samme gjelder ved økte kostnader for selskapet som følge av høyere råvarekostnader, endrede valutakurser,økte fraktkostnader, naturkatastrofer, epidemi, pandemi, krig, brann, streik, lockout eller annen force majeure-begivenhet.

3.5 For delleveranser som strekker seg over en lengre periode kan prisene uten forvarsel endres som følge av uforutsette prisøkninger eller endringer i byggevareindeksen.

3.6 Ved bestilling av spesialprodukter, spesielle emballasjestørrelser, volum lavere enn angitt minimum, spesielle farger etc, må pris avtales særskilt i hvert enkelt tilfelle.

3.7 Ved splitting av paller med belegningsstein, armering, små ordre av stor kvantums enheter, etc påregnes 20%  (min. kr. 250,- eks. mva.) i splittekostnad.

4. KVALITET – SPESIFIKASJON

4.1 Kjøper har risikoen for at tekniske data og varen i sin helhet passer hans behov, ref forbrukerkjøpsloven §15 og 16. Valg av fremgangsmåte for montering og tilpassing til andre materialer etc, er kjøpers risiko. Er materialene ikke bestilt etter skriftlig angitt standard eller med angitte kvaliteter, leveres materialene uten ansvar for spesielle kvalitetssikre eller lignende.

4.2 VA-produkter fra Leverandøren leveres iht den gjeldende Norske Standard eller Basal standard for den enkelte vare. Om den enkelte vare ikke er standardisert, leveres den iht de tekniske krav som ellers må forventes i den retningsgivende standard, eller iht Kontrollrådets bestemmelser. For VA-produkter som det ikke gjelder noen bestemt standard for, gjelder Leverandørens egne produktspesifikasjon som oppgis ved forespørsel.

Dersom det foretas endringer i de tekniske krav som stilles til VA-produkter etter at avtale er inngått, kan Kunden før avtalt leveringsdag skriftlig kreve leveransen endret for å etterkomme de endrede krav. Leverandøren har i slike tilfelle krav på kompensasjon for evt. merutgift som endringene medfører, og han kan kreve nødvendig utsettelse med leveringen.

4.2 Produktene er produsert iht gjeldende standarder og normer. Fargeavvik mellom produksjonspartier og ulike steinformater eller plastkvaliteter må påregnes og er ikke å anse som en mangel. Kalkutslag er et naturlig fenomen på betongprodukter og er ikke reklamasjonsberettighet. Plastprodukter og isolasjon kan få fargeavvik fra produsent til produsent og er ikke reklamasjonsberettighet.
Kjøper er selv ansvarlig for at den bestilte vare passer formålet.

5. LEVERING – RISIKOOVERGANG

5.1 Skal Kunden hente bestilte produkter hos Leverandøren (hentekjøp), anses varene for levert når lasting på transportmiddel tar til. Er -produkter avtalt ”fritt opplastet” skjer levering når varene er opplastet på transportmiddelet.

5.2 Er det avtalt at bestilte produkter skal sendes fra Leverandøren til Kunden (sendekjøp), skjer levering når produkter blir overgitt til fraktfører eller speditør.
evt fraktkostnader avtales separat. 

Leverandøren skal ved sendekjøp gi Kunden opplysninger som har vesentlig betydning for mottagelse av varene.

5.3 Dersom Leverandøren skal transportere bestilte -produkter til Kundens sted eller annen oppgitt mottakeradresse, skjer levering ved lossing på mottakerstedet.

Kunden skal sørge for adkomstvei fra offentlig vei til leveringsstedet og for interne transportveier, samt at Kundens mottakelsesforhold tillater leveranse på angitt måte. Kunden er forpliktet til, i god tid før levering, å gi Leverandøren nødvendige opplysninger om forholdene frem til og på leveringsstedet. Kjøper skal sørge for at mottakelsesforholdene er tilrettelagt slik at leveransene kan gjennomføres på angitt sted. Forhold på leveringsstedet kan påvirke hvor varene settes, sjåførens vurdering kan ikke overprøves.

Dersom Kunden ikke sørger for dette, har Leverandøren krav på dekning av de ekstrautgifter som måtte oppstå, herunder ekstrautgifter ved eventuell reduksjon av det pr. tilbudsdagen tillatte akseltrykk på den eller de veier som må benyttes for å få levert de bestilte -produkter. Må transporten returneres pga hindringer og mangelfull informasjon, blir Kunde belastet for ventetid og transportkostnader, samt at Kunde blir belastet for interne lagerkostnader. Eventuell avbestilling pga dette krediteres varer med 75% av fakturert pris, ref pkt 5.8.

5.4 Risikoen for bestilte -produkter går over på Kunden når de er levert iht pkt. 5.1-5.3 ovenfor. Kunden har etter dette tidspunkt risikoen om -produkter går tapt, skades eller minskes som følge av hendelse som ikke beror på Leverandøren.

5.5 Finner Leverandøren at han ikke kan overholde avtalt leveringstidspunkt, skal Kunden varsles uten ugrunnet opphold. Leverandøren skal da underrette Kunden om når levering kan gjennomføres.

5.6 Når Leverandøren skal sørge for transport, skal Kunden underrette Leverandøren i god tid dersom transporten ikke kan gjennomføres slik Leverandøren har angitt. Kunden skal underrette Leverandøren om når transporten kan gjennomføres.

5.7 Følgeseddel/ordre/pakkseddel som angir hva forsendelsen omfatter, skal medfølge varen ved over levering til Kunden.

5.8 All retur av materiell skal forhånd avtales skriftlig med leverandør. Kun hele paller med originalemballasjen tas i retur.

Nytt materiell som lagerføres og som er uskadet i originalemballasje, tas i retur innen 30 dager fra fakturadato til 75% av fakturert pris. Innen 60 dager fra fakturadato til 50% av fakturert pris. Retur av varer utover 60 dager aksepteres ikke. Returfrakt dekkes av kunden.

Originalt uemballert materiell skal være vasket, sortert og merket for at samme betingelser skal gjelde. Ved avvik fra disse retningslinjer kan inntil hele fakturaverdien trekkes, eller returforsendelsen kan avvises. Retur av varer skal godkjennes av Leverandørens kontrollsystem og tilfredsstille Leverandørens styringssystem før de krediteres.

Spesialbestilt og ikke lagerført materiell tas ikke retur.

5.9 Emballasje (europaller, IBC-container) tas ikke i retur, med mindre dette er skriftlig avtalt. Engangspaller tas ikke i retur. Krediteres ikke.

5.10 Retur av varer som leverandøren må destruere og transportere til destruksjonsanlegg, gjelder egne satser.

6. UNDERSØKELSE – VARSEL – FRISTER

6.1 Når bestilte -produkter er levert til kunden eller hans representant (eks. fraktfører eller speditør), har Kunden eller hans representant plikt til umiddelbart å foreta nødvendig undersøkelse og kontroll av de leverte varer – og før de tas i bruk – for å fastslå om det er overensstemmelse mellom de leverte varer og følgeseddel/pakkseddel, avtale/bestilling, samt om de leverte varer er beheftet med konstaterbare feil/mangler.

6.2 Kunden har plikt til skriftlig å varsle Leverandøren om feil/mangler eller andre ikke-kontraktsmessige forhold ved leverte -produkter straks (transportskader), senest innen 5 kalenderdager etter at de er levert, og i alle tilfelle før varene tas i bruk. Dersom Kunden ikke gir slik pliktig varsel innen den angitte frist, mister Kunden retten til å fremsette krav på grunnlag av feil/mangler ved de leverte varer.

6.3 Varsel etter pkt. 6.2 skal inneholde opplysninger om art og omtrentlig omfang av feil/mangler og andre ikke-kontraktsmessige forhold ved de leverte produkter, og så vidt mulig opplyse om konsekvenser av feil/mangler m.v.

6.4 Kunden taper sitt krav på retting, omlevering, heving eller erstatning dersom han ikke gir Leverandøren skriftlig melding om kravet samtidig med varsel etter pkt. 6.2 eller senest innen 5 kalenderdager etter levering.

6.5 Kunden må i tvilstilfelle godtgjøre at varsel er gitt innen fristene i pkt. 6.2 og 6.4.

6.6 Fristen for å gjøre krav gjeldende på grunn av feil/mangler eller andre ikke-kontraktsmessige forhold ved leveransen, løper i alle tilfelle 1 – ett – år etter levering.

7. ANSVAR FOR FORSINKELSER OG FEIL/MANGLER

7.1 Leverandørens produkter leveres i henhold til de spesifikasjoner og med de egenskaper som er angitt på produktets emballasje eller i teknisk datablad/HMS – datablad, med mindre annet er skriftlig avtalt. Kjøper er selv ansvarlig for at den bestilte vare passer formålet.

7.2  Hvis de leverte varer ikke svarer til spesifikasjonene, plikter leverandøren etter kjøperens klage å rette mangelen eller levere ny feilfri vare uten kostnad for kjøperen. Kjøperen plikter å returnere de mangelfulle varer når leverandøren krever det.

7.3 Kjøperen har undersøkelsesplikt og må reklamere skriftlig umiddelbart og senest 5 – fem –kalenderdager fra mottakelse av leveransen dersom varene avviker fra spesifikasjonene på en måte som burde vært oppdaget ved kjøperens mottakskontroll. Dersom avviket fra spesifikasjonene først kan konstateres etter al leveransen er tatt i bruk, må skriftlig reklamasjon skje uten ugrunnet opphold fra den dag avviket burde vært oppdaget og senest innen 10 – ti – kalenderdager. Frist for å gjøre mangler gjeldende er under enhver omstendighet maksimum 1år fra levering.

7.4 Erstatning er i hvert tilfelle begrenset til verdien av den angjeldende vare. Leverandørens ansvar omfatter under ingen omstendigheter driftstap, tapt fortjeneste eller andre indirekte tap. Leverandøren er likevel ikke erstatningspliktig for indirekte tap av noe slag (jf kjøpslovens § 67 pkt. 2).

7.5  De angitte informasjoner, dvs tekniske spesifikasjoner, bruksanvisning, konsulentråd skriftlig eller muntlig etc. er gitt i god tro, basert på praktiske erfaringer og forsøk under lokale forhold, og skal betraktes som veiledning til kundene ved valg av produkt og arbeidsmetode. Leverandøren har ikke ansvar for konsulentbistand gitt til kjøperen med mindre leverandøren uttrykkelig og skriftlig har påtatt seg et slikt ansvar, og bare dersom tap forårsaket av bistanden skyldes uaktsomhet fra leverandørens side eller noen som leverandøren svarer for. Da kjøperens arbeidsforhold ligger utenfor leverandørens kontroll, kan leverandøren ikke påta seg ansvaret for de oppnådde resultater ved produktets anvendelse.

7.6 Leverandøren er uten ansvar for enhver skade som kan skyldes uriktig anvendelse eller usedvanlig bruk av varen. Det samme gjelder hvis varen benyttes på underlag eller utsettes for påvirkning som varen ikke er beregnet for. Leverandøren er heller ikke ansvarlig for skade som følge av utilstrekkelig eller uhensiktsmessig oppbevaring. Kjøperen må godtgjøre at skaden ikke skyldes manglende overholdelse av produsentens instrukser om oppbevaring og bruk av varen, og at skaden ikke skyldes forhold som nevnt ovenfor. Reklamasjonsretten gjelder ikke feil forårsaket av normal slitasje, skader ved lagring samt andre feil som kan skyldes kunden.

7.7 Det påligger den part som hevder at et avtalebrudd, eventuelt annet erstatningsbetingede forhold foreligger, å foreta alle nødvendige tiltak for å begrense skadens omfang, forutsatt at dette kan gjøres uten større kostnader. Hvis dette ikke gjøres, kan avtalebrytende part forlange reduksjon i skadeutbetaling.

7.8 Oppgitte leveransetider gjelder fra fabrikk/lager med mindre annet er skriftlig avtalt. Det kan ikke reises krav mot leverandøren for erstatning for indirekte tap pga for sen levering. Leverandøren svarer ikke for forsinkelser som skyldes naturkatastrofer, krig, brann, streik, lockout eller annen force majeure.

7.9 Reklamasjon vedrørende forsinket levering må inngis skriftlig til leverandøren uten ugrunnet opphold, senest 5 – fem – kalenderdager etter mottakelse av leveransen.

7.10  Leverandør er uten ansvar for skade som nevnt i Lov om Produktansvar §2-3 nr 2 a og b.

7.11  Leverandør er under enhver omstendighet fritatt for erstatningsansvar hvis den leverte vare ikke blir bearbeidet eller behandlet iht forutsetningene eller våre anbefalinger, eller dersom den leverte vare behandles på andre måter enn det som er foreskrevet. Hvis de leverte varer ikke svarer til spesifikasjonene, foreligger det en mangel. Kjøper er selv ansvarlig for at den bestilte vare passer formålet.

7.12 Alt i Grunn AS opererer aldri som utførende, og kan derfor heller ikke ta ansvar for riktig bruk av våre produkter. Tilstedeværelse av en representant fra Alt i Grunn AS fritar ikke utførende entreprenør ansvaret for utførelsen. Alt i Grunn AS gir råd og veiledning basert på mottatt informasjon. Rådene er basert på bruk av de produkter og løsninger vi selger. Alt i Grunn AS påtar seg ikke den formelle rollen i hver enkelt byggesak som ansvarlig prosjekterende etter Plan- og Bygningsloven. Prosjektets ansvarlig prosjekterende må alltid verifisere og godkjenne løsningene foreslått av Alt i Grunn AS.

8. BETALING OG SALGSPANT

8.1 Leverandørens fakturaer skal være satt opp og spesifisert slik at Kunden i rimelig utstrekning kan kontrollere disse.

8.2 Når det er avtalt del leveranser, kan Leverandøren sende faktura etter hver leveranse.

8.3 Spesialbestilte varer eller varer bestilt til lager, faktureres umiddelbart ved ankomst lager Leverandør.

8.3 Standard betalingsbetingelse er netto kontant før varer utleveres, hvis ikke annet er avtalt. Hver faktura blir belastet med kr. 95,- eks mva.

8.4 Ved forsinket betaling betaler Kunden 2% forsinkelsesrente av fakturabeløpet pr. påbegynt måned til betaling er registrert inn på Leverandørens konto. Kjøper har ikke rett til videresalg av varene før de er betalt. Leverandør har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger er betalt, jfr. Panteloven § 3-14 flg.

8.5  Leverandør kan kreve bankgaranti av kjøper som ikke har innvilget nødvendig leveranse kreditt. Dersom leverandøren finner at kjøpers kredittverdighet ikke lenger er tilstede, har leverandøren rett til umiddelbart å erklære samtlige fordringer hos kjøper for forfalte og straks innkreve disse tilgodehavende.

8.5 Uenighet om oppgjøret gir ikke Kunden rett til å holde tilbake fakturabeløp som ikke er omtvistet.

9. TVIST – VERNETING

Tvister reguleres etter norsk lov og med Oslo som verneting.

10. KLARNA

For å kunne tilby deg å bruke Klarnas betalingsmetoder, er vi nødt til å dele visse opplysninger om deg med Klarna. Dette skjer bare dersom du velger Klarna som betalingsmetode. Klarna bruker opplysningene til å bedømme om du kvalifiserer til å bruke betalingsmetodene deres. Opplysningene som brukes er navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, betalingshistorikk samt bestillingsinformasjon slik som betalingsmetode, frakttype, bestillingsdetaljer og lignende. Bruken av slike opplysninger reguleres i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og Klarnas personvernerklæring.
Linket her:
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/nb_no/privacy